Epp, Helga M. (Bearb.): Gender Studies. Interdisziplinäre Ansichten 1 : , 2004